shanghai + beijing: modular

party: modular records china launch party shanghai date: fri - may 15 [10pm] / click [here] for ticket info. dj lineup: bang gang deejays, r3, adept, the dynamic, mr clumsy, lon location: the warehouse, building 10, 237 xitai lu. beijing date: sat - may 16 [9pm] / [here] for ticket info. dj lineup: bang gang deejays location: yugong yishan, west courtyard, zhang zizhong lu [dongcheng].