osaka: black kimonos

kimono-obsessed artist/designer hiroko takahashi lands at the elttob tep store on jun 21-22 with her black kimonos sale exhibition and also demonstrates her special kimono-dressing skills. location: 4-11-28 minami senba [minami senba].