moscow: the c90s

gig: the c90s date: sat - jul 10 [10pm] location: bar strelka, bersenyevskaya naberezhnaya 14 [yakimanka]