london: series 3

© louis vuitton

xxx

location: 180 strand [xxx].